new Banner Thai

ความเป็นมา

     "กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา (Language Learning and Teaching Unit) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เดิมคือสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อมาเลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามในประกาศ สพฐ. เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานะสถาบันภาษาอังกฤษให้เป็นกลุ่มภายในสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและขยายภารกิจงานใหม่เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสอดคล้องกับภารกิจของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา"