new Banner Thai

ภารกิจงาน

ภารกิจงาน

     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีภารกิจงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างศักยภาพในการผลิต การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  3. งานนโยบายพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
    3.1 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาศักยภาพให้เป็นหน่วยกลางการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
    3.2 วิจัย ส่งเสริม พัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านรูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้