ประชุมศึกษานิเทศก์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

  • พิมพ์

page      สถาบันภาษาอังกฤษ ประชุมศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559

     ดร.ยุวดี อยู่สบาย ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายในหัวข้อ "การยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ภายใน 3 ปี" ใน 5 ด้าน กล่าวคือ 1.ด้านหลักสูตร 2.ด้านพัฒนาครู 3.ด้านการพัฒนานักเรียน 4.ด้านสื่อและการวัดผล 5.ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยยึดกรอบนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักดังนี้
     1.การใช้กรอบ CEFR เป็นกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน การทดสอบและวัดผล การพัฒนาครู โดยปรับจุดเน้นการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ตามประเภทความพร้อมของโรงเรียน
     2.การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ กล่าวคือ การขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เป็นการสื่อสาร (CLT)และเป็นไปตามกรอบ CEFR และส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและนักเรียน
     นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังนำเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษาให้บรรลุนโยบายเร่งด่วน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

 3  5
 2  7
 13  10