โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

  • พิมพ์

0      สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boost Camp) ระดับภูมิภาครุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

     หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (ฺRegional English Training Centres) จำนวน 8 ศูนย์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าวได้เริ่มอบรมครูสอนภาษาอังกฤษใน 4 ศูนย์ คือ 1.ภาคกลาง จุดอบรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2.ภาคเหนือ จุดอบรมที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 3.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดอบรมที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ 4.ภาคใต้ จุดอบรมที่โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ซึ่งในการอบรมแต่ละศูนย์นั้น จะมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้น ศูนย์ละ 75 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25คน สำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 9ธันวาคม 2559 ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งแล้ว อนึ่งในปีงบประมาณ 2560 จะอบรมครูทั้งสิ้น 17 รุ่น ใน 4 ศูนย์เพิ่มเติม ได้แก่โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนสุรนารี และ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยเริ่มอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
   

 

 1  2
 3  4
 5  7