การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อ 60 พรรษา

  • พิมพ์

3     สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแก้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

     วัตถุประสงค์หลักในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรับแก้สื่่อ ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดพิมพ์ โดยสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษไม่ครบชั้นและครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1  2
 0  4
 5  6