new Banner Thai

การประชุมพัฒนา Master Trainers ปีงบ 60

master1     สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Master Trainers) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 4 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของครูวิทยากรแกนนำศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการจัดการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารภายใต้กรอบ CEFR และเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของวิทยากรแกนนำในการขยายผลให้แก่ครูในเขตพื้นที่บริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้
     รุ่นที่ 1 การพัฒนาวิทยากรแกนนำ (Master Trainers Training) เพื่อเตรียมความพร้อม Master Trainers ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อบรมระดับภูมิภาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าอบรมระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560
     รุ่นที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Communicative Language Teaching ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2560

 master2  master3
 master4  master5
 master6  master7