ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประถมศึกษา

  • พิมพ์

cover     สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. โดยความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตระเวนชายแดนและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจุดประกายให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี สร้างความมั่นใจ และสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 742 คน ครู สังกัดตชด.และครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 371 คน แบ่งออกเป็น 5 จุดอบรม ดังนี้
     จุดอบรมที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     จุดอบรมที่ 2 ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
     จุดอบรมที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
     จุดอบรมที่ 4 ภาคเหนือ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
     จุดอบรมที่ 5 ภาคเหนือ 2 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดตาก

BPP1 BPP2
BPP3 BPP4
BPP5 BPP6