English for All พบนายกรัฐมนตรี

  • พิมพ์

meetpm1     นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา นำคณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาภาษาอังกฤษของโครงการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล

     โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) เกิดขึ้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายดังกล่าวมาสานต่อโดยได้คัดเลือกโรงเรียนทดลองใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย
     1.ภาคกลาง โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
     2.ภาคเหนือ โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
     3.ภาคใต้ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
     4.ภาคอีสาน โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
     ปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขยายโครงการเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนอีก 20 โรงเรียน ภูมิภาคละ 5 โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพของรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป

meetpm2 meetpm3
meetpm4 meetpm5
meetpm6 meetpm7