หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ขอบข่ายการเรียนรู้ 4

  • พิมพ์

curriculum1     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาสมรรถนะหลักขอบข่ายการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผล (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

     ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักขอบข่ายการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผล (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ: Competency - based Curriculum) และบรรยายพิเศษ "ความจำเป็นและเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยการประชุมครั้งนี้ นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา และนายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันจัดทำขอบข่ายการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และมโนทัศน์สำคัญของขอบข่าย ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 5 ขอบข่ายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้สุขภาวะกายและจิต คณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้โลกของงานและการประกอบอาชีพ คณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้สังคมและความเป็นมนุษย์

curriculum2 curriculum3
curriculum4 curriculum5
curriculum6 curriculum7