โครงการวิจัยหลักสูตรฐานสมรรถนะพื้นที่นวัตกรรม

  • พิมพ์

research1     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสบว. และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

    นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2053/2563 โดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหารือแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใน 8 จังหวัดนำร่อง รวมถึงความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    รายงานโดย: นางสาวศิริอัมพร ศรีสวัสดิ์ นางสาวพิยดา หงส์ศิลา และนางสาวนูรฟิตราห์ เบญญคุปต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

research2 research3
research4 research7
research7  joint7