ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย

  • พิมพ์

joint1     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา จัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สวก. และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

    รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี ประธานคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษา สพฐ. และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหารือ วางแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใน 8 จังหวัดนำร่อง โดยมีนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน

    รายงานโดย: นางสาวศิริอัมพร ศรีสวัสดิ์ นางสาวพิยดา หงส์ศิลา และนางสาวนูรฟิตราห์ เบญญคุปต์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

joint2 joint3
joint4 joint5
joint6 joint7