new Banner Thai

โครงการวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษาฯ

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการวิจัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนของโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 79 โรง และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 12 โรง เพื่อติดตามพัฒนาการและวิจัยประเมินผลโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการที่ใช้สื่อดังกล่าว รวมถึงนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
         ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำสำเนาเอกสารเครื่องมือการวิจัยและการบริหารจัดการ บัญชีจัดสรรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเครื่องมือการวิจัยและจัดทำสำเนา จำนวนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จัดส่งให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวมเครื่องมือการวิจัยทั้งหมดจัดแยกเป็นรายโรงเรียนส่งกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564